Download August 13, 2018 Sailing Schedule

Sailing Schedule

Kyowa Vessel Sailing Schedule

* TENTATIVE SCHEDULE / SUBJECT TO CARGO INDUCEMENT*
*** CONTAINERIZED VESSEL ONLY

VESSEL

VOYAGE

ETD ETD ETD ETD ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA BOOKING DEADLINES
BUSAN KOBE NAGOYA YOKOHAMA SAIPAN GUAM YAP PALAU CHUUK EBEYE MAJURO KOSRAE POHNPEI
KYOWA ORCHID 79 15-Jul 17-Jul ---- 19-Jul 24-Jul 25-Jul ---- ---- ---- 04-Aug 07-Aug 09-Aug 01-Aug CLOSED
KYOWA FALCON 3 28-Jul 30-Jul ---- 01-Aug 05-Aug 07-Aug ---- ---- 11-Aug 16-Aug 19-Aug 21-Aug 13-Aug CLOSED
KYOWA STORK 1 11-Aug 13-Aug ---- 15-Aug 19-Aug 21-Aug ---- ---- ---- 29-Aug 01-Sep 03-Sep 26-Aug 14-Aug
KYOWA FALCON 3H ---- ---- ---- ---- ---- 26-Aug ---- ---- 29-Aug ---- ---- ---- ---- 17-Aug
KYOWA ORCHID 80 24-Aug 27-Aug 28-Aug 29-Aug 02-Sep 04-Sep ---- ---- 20-Sep 11-Sep 14-Sep 17-Sep 08-Sep 28-Aug
KYOWA STORK 1H ---- ---- ---- ---- ---- 08-Sep ---- ---- 11-Sep ---- ---- ---- ---- 31-Aug
KYOWA FALCON 4 07-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 16-Sep 18-Sep ---- ---- 04-Oct 25-Sep 28-Sep 01-Oct 22-Sep 11-Sep

 

Transhipment Sailing Schedule

VESSEL ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETA T/S ETD ETA
VOYAGE LYT AKL MEL SYD BNE PKG JKT KEL BKK SIN MNL BUS VESSEL BUSAN GUAM
PADIAN 3 V.1805N                 20-Jul     30-Jul KYOWA STORK V.1 11-Aug 21-Aug
HYUNDAI PREMIUM V.047E                   26-Jul   4-Aug KYOWA STORK V.1 11-Aug 21-Aug
HYUNDAI PREMIUM V.047E           25-Jul           3-Aug KYOWA STORK V.1 11-Aug 21-Aug
HARPY HUNTER V.003N             14-Jul         25-Jul KYOWA STORK V.1 11-Aug 21-Aug
SAWASDEE SINGAPORE V.0097N               26-Jul       3-Aug KYOWA STORK V.1 11-Aug 21-Aug
ITAL LIRICA V.088N     12-Jul 15-Jul 17-Jul             1-Aug KYOWA STORK V.1 11-Aug 21-Aug
NYK FUTAGO V.049 16-Jul 13-Jul                   3-Aug KYOWA STORK V.1 11-Aug 21-Aug
PADIAN 4 V.1805N                 3-Aug     13-Aug KYOWA ORCHID V.80 24-Aug 4-Sep
HYUNDAI PRESTIGE V.054E           1-Aug           10-Aug KYOWA ORCHID V.80 24-Aug 4-Sep
KMTC BANGKOK V.1810N               9-Aug       17-Aug KYOWA ORCHID V.80 24-Aug 4-Sep
SEOUL EXPRESS V.060N     26-Jul 29-Jul 31-Jul             15-Aug KYOWA ORCHID V.80 24-Aug 4-Sep
GALICIA D V.0013N 12-Jul 7-Jul                   12-Aug KYOWA ORCHID V.80 24-Aug 4-Sep
SIRI BHUM V.1814N                     12-Aug 19-Aug KYOWA ORCHID V.80 24-Aug 4-Sep
HYUNDAI PARAMOUNT V.035E                   9-Aug   18-Aug KYOWA ORCHID V.80 24-Aug 4-Sep
PADIAN 4 V.1806N                 24-Aug     3-Sep KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
HEUNG-A HAIPHONG V.0101N                     26-Aug 2-Sep KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
HYUNDAI PLATHUM V.44E                   23-Aug   1-Sep KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
HS BAFFIN V.16E           22-Aug           31-Aug KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
LOUISE V.022N             18-Aug         29-Aug KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
SAWASDEE SINGAPORE V.0098N               23-Aug       31-Aug KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
BROOKLYN BRIDGE V.103N     16-Aug 19-Aug 21-Aug             5-Sep KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
CAP CLEVELAND V.512 13-Aug 10-Aug                   30-Aug KYOWA FALCON V.4 7-Sep 18-Sep
ORIENTAL BRIGHT V.1721N                 7-Sep     17-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct
KALAMAZOO V.112N                     9-Sep 16-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct
HYUNDAI PRESTIGE V.055E                   6-Sep   15-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct
HYUNDAI PRESTIGE V.055E           5-Sep           14-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct
NORTH BRIDGE V.0008N             1-Sep         12-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct
KMTC BANGKOK V.1811N               6-Sep       15-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct
YM SEATTLE V.085N     30-Aug 2-Sep 4-Sep             19-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct
NYK FUTAGO V.050 27-Aug 24-Aug                   13-Sep KYOWA STORK V.2 21-Sep 2-Oct

China Transhipment Sailing Schedule

TRANSIT TO BUSAN: 3DAYS 2DAYS 2DAYS 2DAYS 3DAYS 3DAYS 4DAYS 4DAYS 4DAYS 6DAYS 8DAYS    
DAYS OF SAILING: M/R/F T/F W/F/S W/S W/S S T T T T/F M/T/W/R/F    
VESSEL ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD ETA
VOYAGE QUINGDAO XINGANG DALIAN SHANGHAI NINGBO NANJING XIAMEN FUZHOU HONG KONG SHEKOU HUANGPU BUS GUAM
KYOWA STORK V.1 06-Aug 07-Aug 08-Aug 08-Aug 08-Aug 04-Aug 07-Aug 07-Aug 07-Aug 03-Aug 03-Aug 11-Aug 21-Aug
KYOWA ORCHID V.80 20-Aug 21-Aug 22-Aug 22-Aug 18-Aug 18-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 17-Aug 16-Aug 24-Aug 04-Sep
KYOWA FALCON V.4 03-Sep 31-Aug 05-Sep 05-Sep 01-Sep 01-Sep 28-Aug 28-Aug 28-Aug 31-Aug 29-Aug 07-Sep 18-Sep
KYOWA STORK V.2 17-Sep 18-Sep 19-Sep 19-Sep 15-Sep 15-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 14-Sep 13-Sep 21-Sep 02-Oct
KYOWA ORCHID V.81 01-Oct 02-Oct 03-Oct 03-Oct 29-Sep 29-Sep 25-Sep 25-Sep 25-Sep 28-Sep 27-Sep 05-Oct 16-Oct