Download February 20, 2018 Sailing Schedule

Sailing Schedule

Kyowa Vessel Sailing Schedule

* TENTATIVE SCHEDULE / SUBJECT TO CARGO INDUCEMENT*
*** CONTAINERIZED VESSEL ONLY

VESSEL

VOYAGE

ETD ETD ETD ETD ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA BOOKING DEADLINES
BUSAN KOBE NAGOYA YOKOHAMA SAIPAN GUAM YAP PALAU CHUUK EBEYE MAJURO KOSRAE POHNPEI
KYOWA ORCHID 75 06-Feb 07-Feb ---- 09-Feb 13-Feb 14-Feb ---- ---- ---- 20-Feb 23-Feb 25-Feb ---- CLOSED
KYOWA ROSE 67 11-Feb 12-Feb ---- 14-Feb 19-Feb 20-Feb ---- ---- ---- 26-Feb 01-Mar 03-Mar ---- CLOSED
KYOWA ORCHID 75H --- --- --- --- --- 02-Mar ---- ---- 08-Mar ---- ---- ---- 06-Mar 23-Feb
KYOWA CATTLEYA 177 27-Feb 02-Mar 03-Mar 04-Mar 08-Mar 10-Mar ---- ---- ---- 16-Mar 19-Mar 21-Mar ---- 28-Feb
MANA 183W --- --- --- --- --- 10-Mar ---- ---- 16-Mar ---- ---- ---- 14-Mar 28-Feb
KYOWA ORCHID 76 16-Mar 17-Mar 18-Mar 20-Mar 24-Mar 26-Mar ---- ---- ---- 02-Apr 05-Apr 07-Apr ---- 19-Mar
KYOWA CATTLEYA 177H --- --- --- --- --- 26-Mar ---- ---- 01-Apr ---- ---- ---- 30-Mar 19-Mar

 

Transhipment Sailing Schedule

VESSEL ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETA T/S ETD ETA
VOYAGE LYT AKL MEL SYD BNE PKG JKT KEL BKK SIN MNL BUS VESSEL BUSAN GUAM
HEUNG-A VENUS V.0094N                 19-Jan     29-Jan KYOWA ORCHID V.75 6-Feb 15-Feb
HEUNG-A HAIPHONG V.080N                     21-Jan 30-Jan KYOWA ORCHID V. 75 6-Feb 15-Feb
HYUNDAI PRESTIGE V.047E                   18-Jan   27-Jan KYOWA ORCHID V.75 6-Feb 15-Feb
HYUNDAI PRESTIGE V.047E           17-Jan           26-Jan KYOWA ORCHID V.75 6-Feb 15-Feb
KMTC MANILA V.1711N             13-Jan         24-Jan KYOWA ORCHID V.75 6-Feb 15-Feb
PACIFIC CONDOR V.150N               18-Jan       28-Jan KYOWA ORCHID V.75 6-Feb 15-Feb
ALLISE P V.017N     11-Jan 15-Jan 17-Jan             31-Jan KYOWA ORCHID V.75 6-Feb 15-Feb
AGLAIA V.047 9-Jan 5-Jan                   26-Jan KYOWA ORCHID V.75 6-Feb 15-Feb
ORIENTAL BRIGHT V.1711N                 2-Feb     12-Feb KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
FPMC CONTAINER 8 V.1802N                     28-Jan 6-Feb KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
HS BAFFIN V.10E                   25-Jan   3-Feb KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
HYUNDAI PREMIUM V.042E           24-Jan           2-Feb KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
PORT KLANG VOYAGER V.0017N             20-Jan         31-Jan KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
YM INSTRUCTION V.213N               31-Jan       6-Feb KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
HAMMONIA ISTRA V.008N     19-Jan 22-Jan 25-Jan             7-Feb KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
CAP CLEVELAND V.507 19-Jan 12-Jan                   2-Feb KYOWA ROSE V.67 11-Feb 20-Feb
HEUNG-A VENUS V.0095N                 9-Feb     19-Feb KYOWA CATTLEYA V.177 26-Feb 8-Mar
FPMC CONTAINER 8 V.1803N                     11-Feb 20-Feb KYOWA CATTLEYA V.177 26-Feb 8-Mar
HYUNDAI PRESTIGE V.049E                   8-Feb   17-Feb KYOWA CATTLEYA V.177 26-Feb 8-Mar
HYUNDAI PRESTIGE V.049E           7-Feb           16-Feb KYOWA CATTLEYA V.177 26-Feb 8-Mar
INFINITY V.1803N               7-Feb       14-Feb KYOWA CATTLEYA V.177 26-Feb 8-Mar
SM MUMBAI V.088N     3-Feb 6-Feb 8-Feb             21-Feb KYOWA CATTLEYA V.177 26-Feb 8-Mar
NYK FUTAGO V.044 30-Jan 26-Jan                   16-Feb KYOWA CATTLEYA V.177 26-Feb 8-Mar
ORIENTAL BRIGHT V.1712N                 24-Feb     5-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar
FELIXSTOWE BRIDGE V.59E                     3-Mar 10-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar
HS BAFFIN V.11E                   1-Mar   10-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar
HS BAFFIN V.11E           28-Feb           9-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar
HYUNDAI SUPREME V.081N             24-Feb         7-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar
YM INSTRUCTION V.215N               27-Feb       7-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar
CSCL NEW YORK V.031N     14-Feb 17-Feb 20-Feb             7-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar
MOL DESTINY V.033 13-Feb 9-Feb                   2-Mar KYOWA ORCHID V.76 16-Mar 25-Mar

China Transhipment Sailing Schedule

TRANSIT TO BUSAN: 3DAYS 2DAYS 2DAYS 2DAYS 3DAYS 3DAYS 4DAYS 4DAYS 4DAYS 6DAYS 8DAYS    
DAYS OF SAILING: M/R/F T/F W/F/S W/S W/S S T T T T/F M/T/W/R/F    
VESSEL ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD* ETD ETA
VOYAGE QUINGDAO XINGANG DALIAN SHANGHAI NINGBO NANJING XIAMEN FUZHOU HONG KONG SHEKOU HUANGPU BUS GUAM
KYOWA ORCHID V.75 02-Feb 02-Feb 03-Feb 03-Feb 03-Feb 03-Feb 30-Jan 30-Jan 30-Jan 30-Jan 29-Jan 06-Feb 15-Feb
KYOWA ROSE V.67 08-Feb 09-Feb 09-Feb 07-Feb 07-Feb 03-Feb 06-Feb 06-Feb 06-Feb 02-Feb 02-Feb 11-Feb 20-Feb
KYOWA CATTLEYA V.177 23-Feb 23-Feb 24-Feb 24-Feb 21-Feb 17-Feb 20-Feb 20-Feb 20-Feb 20-Feb 16-Feb 26-Feb 08-Mar
KYOWA ORCHID V.76 12-Mar 13-Mar 14-Mar 14-Mar 10-Mar 10-Mar 06-Mar 06-Mar 06-Mar 09-Mar 08-Mar 16-Mar 25-Mar
KYOWA ROSE V.68 19-Mar 20-Mar 21-Mar 21-Mar 17-Mar 17-Mar 13-Mar 13-Mar 13-Mar 16-Mar 15-Mar 23-Mar 02-Apr